Moon Cat Tattoo
0
načítání...
Chceš se nechat tetovat?

Prohlášení před tetováním

Svobodně a v dobré vůli prohlašuji, že jsem k dnešnímu dni dosáhl/a minimálně 18-ti let věku. Taktéž prohlašuji, že netrpím žádnými zdravotními obtížemi, které by mohly negativně ovlivnit aplikaci či proces hojení tetování (epilepsie, cukrovka, porucha imunity či srážlivosti krve, alergie, nízký tlak, infekční nemoci). Netrpím žádnou kožní chorobou a neprojevují se u mne žádné příznaky v souvislosti s prodělaným onemocněním v minulosti, zejména zánětu jater či mononukleózy.

Svobodně a v dobré vůli prohlašuji, a níže svým podpisem k dnešnímu datu stvrzuji, že nejsem pod vlivem žádných psychotropních látek, zejména jakéhokoliv druhu návykových látek či alkoholických produktů. Dále prohlašuji ke své osobě, že netrpím žádnou fyzickou ani duševní poruchou, ani neužívám žádné léky či psychofarmaka, která by mohla mít negativní, ať přímé, či nepřímé účinky na zrealizované tetování mého těla.

Prohlašuji, že v souvislosti s provedeným tetováním budu dodržovat všechny pokyny související s ošetřováním provedeného tetování až do doby úplného zhojení, k tomuto jsem obdržel návod k ošetřování, též dostupný na webových stránkách studia zde

Na základě výše uvedeného plně přijímám celou odpovědnost za své svobodné rozhodnutí nechat se tetovat v plném rozsahu a způsobem předem mnou schváleným a tedy mi nejsou známy žádné faktické překážky, které by negativně ovlivnily mé rozhodnutí k podstoupení tetování.

Podpisem potvrzuji, že jsem si přečetl/a obchodní podmínky dostupné na webových stránkách studia zde, a že s danými podmínkami souhlasím.

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Datum narození:

Telefon:

V………………………………………….dne………………………….

Podpis:

Scroll
or hold