Moon Cat Tattoo
0
načítání...
Chceš se stát klientem?

Obchodní podmínky Moon Cat Tattoo

Moon Cat Tattoo (dále jen“ studio“)
Adresa provozovny: Široká 436/17, 370 01 České Budějovice
Odpovědná osoba: Marie Führerová
IČ: 06945589
Tel.: 06945589

I.
Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti tatérů a fyzických osob (dále jen „klienti“) vzniklé na základě objednávky prostřednictvím webových stránek www.mooncattattoo.cz, případně na základě telefonické či osobní objednávky prostřednictvím jednotlivých tatérů.

II.
Tetování

1. Klient je povinen v den provedení tetování podepsat v prostorách studia prohlášení před tetováním. Vzor prohlášení je dostupný na stránkách studia zde.
2. Nezletilý klient je povinen podepsat prohlášení nezletilého společně s prohlášením rodiče či zákonného zástupce, ve kterém rodič či zákonný zástupce souhlasí s provedením tetování na nezletilém dítěti. Vzor prohlášení je dostupný na stránkách studia zde.
3. Klient je zodpovědný za hojení svého tetování, přičemž se zavazuje postupovat podle pokynů uvedených na webových stránkách studia a tyto důsledně dodržovat po celou dobu hojení svého tetování.
4. Klient má nárok, v případě vady tetování, na bezplatnou korekci (korekcí se rozumí např. oprava vyhojené barvy, nikoliv doplnění nad rámec původního návrhu tetování), a to za podmínky, že byly dodrženy veškeré postupy hojení dle tohoto článku obchodních podmínek. V opačném případě má tatér právo bezplatnou korekci odmítnout.
5. Bezplatná korekce se nevztahuje na místa s problematickou kůží (prsty, dlaň, hřbet ruky, nárt, chodidlo, uši, podpaží, loket, koleno), kde se inkoust vlivem kvality kůže či opotřebování může vyhojit snáze než na ostatních místech. V těchto případech je korekce placená částkou ve výši 500-1.000,- Kč.

III.
Záloha za tetování, smluvené termíny

1. Před zpracováním návrhu tetování dle požadavků klienta proběhne mezi klientem a tatérem úvodní konzultace, na které uhradí klient zálohu ve výši 1.000,- Kč. Tato záloha bude následně odečtena z ceny tetování.
2. Záloha je nepřenosná (nelze ji využít pro jiného klienta).
3. Záloha je nevratná, při úplném zrušení tetování ze strany klienta záloha propadá.
4. V případě, že se klient nemůže dostavit na smluvený termín, musí o tomto klient tatéra vyrozumět nejpozději 48 hodin před smluveným termín a stanovit termín náhradní.
5. V případě, se klient nemůže dostavit na smluvený termín a vyrozumí o tomto tatéra v kratším čase než 48 hodin před smluveným termínem, záloha propadá a tatér není povinen náhradní termín klientovi stanovit.
6. Tatér je oprávněn, smluvený termín klientovi zrušit, změnit či posunout, a to kdykoliv bez udání důvodu.

IV.
Dárkové poukazy

1. Na základě objednávky klienta vystaví tatér klientovi dárkový poukaz, které je klient oprávněn u příslušného tatéra využít.
2. Platnost dárkového poukazu je 1 rok od jeho vypsání.
3. Dárkový poukaz je přenositelný.
4. Platností dárkového poukazu se rozumí doba, ve které je nutné kontaktovat studio s objednávkou a samotný termín tetování tedy může být i po skončení platnosti dárkového poukazu.
5. V případě ztráty poukazu uhradí klient částku ve výši 500,- Kč za vypsání nového poukazu.
6. Poukazy se nedají uplatnit na cover tetování a předělávky či doplnění starých tetování.

Scroll
or hold