Moon Cat Tattoo
0
načítání...
Chceš se nechat tetovat a ještě ti nebylo 18?

Prohlášení rodiče či zákonného zástupce

Souhlasím s tím, aby si můj nezletilý/á syn/dcera nechal/a aplikovat trvalé tetování v tetovacím studiu Moon Cat Tattoo. Současně svým podpisem stvrzuji, že jsem před provedením zásahu byl/a poučen/a o povaze zásahu a jeho možných následcích, jakož i následné péči, ve smyslu ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

V návaznosti na výše uvedené poučení svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že můj syn/dcera netrpí žádnými zdravotními obtížemi, které by mohly negativně ovlivnit aplikaci či proces hojení tetování (epilepsie, cukrovka, porucha imunity či srážlivosti krve, alergie, nízký tlak, infekční nemoci). Pokud zde nějaké obtíže či nemoci jsou, zavazuji se, že o nich bude tatér/tatérka před zákrokem informován/a. Uvědomuji si, že v opačném případě hrozí možnost zdravotních komplikací.

Vypište případné zdravotní obtíže:

Zavazuji se, že dohlédnu, aby můj nezletilý/á syn/dcera řádně dbal/a na dodržování zásad péče o tetování, k tomuto jsem obdržel návod k ošetřování, též dostupný na webových stránkách studia zde. Zavazuji se, že pokud i přes dodržení pokynů k hojení tetování dojde k jakýmkoli zdravotním potížím, které by mohly být přímým důsledkem aplikace tetování, budu neprodleně telefonicky kontaktovat studio Moon Cat Tatoo.

Podpisem potvrzuji, že jsem si přečetl/a obchodní podmínky dostupné na webových stránkách studia zde, a že s danými podmínkami souhlasím.

Prohlášení nezletilého

Svým vlastnoručním podpisem níže stvrzuji souhlas s provedením výše popsaného zákroku, jak bylo uvedeno, stvrzuji současně, že jsem byl/a poučen/a v rozsahu uvedeném výše a poučení jsem porozuměl/a.

Umístění a motiv tetování:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Bydliště zákonného zástupce:

Datum narození zákonného zástupce:

Telefon na zákonného zástupce:

Jméno a příjmení nezletilého:

Bydliště nezletilého:

Datum narození nezletilého:

V………………………………………….dne………………………….

Podpis zákonného zástupce:

Podpis nezletilého:

Scroll
or hold